Dorpsraad Bergeijk ’t Hof: "Samen met u ondersteunen we initiatieven die een leefbare, mooie en prettige plek om te wonen voor iedereen mogelijk maken"

logo dorpsraad 't Hof Bergeijk

Dorpsraad Bergeijk ’t Hof heeft als doel het bevorderen van een laagdrempelig contact tussen de bewoners van ’t Hof en het gemeentebestuur van Bergeijk. Als enthousiaste vrijwilligers vormen we een schakel tussen de gemeente en inwoners.

We proberen mee te denken en we ontplooien zelf initiatieven die een breed draagvlak hebben binnen de dorpskern ’t Hof. De zelfwerkzaamheid van de dorpsraden en de bewoners van Bergeijk is hierbij erg belangrijk. Steeds worden er weer nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst van ons leefbaar dorp. Hierbij is samenwerking met de gemeente en inzet met actief betrokken inwoners van alle leeftijden van groot belang.

Wij houden ons aanbevolen voor alle gemeenschappelijke zaken die spelen in onze kern Bergeijk ‘t Hof.

Heeft u belangstelling in de activiteiten van de Dorpsraad of heeft u iets te melden aan ons?

Neem dan contact met ons op!

“PATERS ROS” bij Patersbos.

Bij de feestelijke opening van de beweegtuin op het evenemententerrein werd het idee gelanceerd om het corten stalen paard, geschonken door Harry Verhoeven, een stoere naam te geven. Na een oproep in weekblad De Eyckelbergh stroomden de namen binnen. Drie mensen werden bereid gevonden om uit de 30 binnengekomen suggesties een passende naam te kiezen en daar zijn ze wonderwel in geslaagd. De commissie bestond uit de 3 volgende personen: Harry Verhoeven (kunstenaar), Linde Lohmans (dierenarts) en Marion Verhees (heemkunde). Ze waren het al gauw met elkaar eens en kozen voor een historische naam n.l. “Paters Ros”.
De naam herinnert aan het Bergeijkse kloostercomplex waar vroeger de zusters Urselinen en de paters Assumphionisten woonden en werkten, veelal bij het onderwijs aan jongere kinderen en leerlingen van het voortgezet lager onderwijs. De uitgekozen naam werd bedacht door Marianne Vleerakkers. Wij willen haar hiermee van harte feliciteren en bedanken. Het naamplaatje wordt t.z.t. op de sokkel van het beeld geplaatst. Wij danken iedereen voor zijn of haar inzet en hopen dat de inwoners en gasten van Bergeijk nog jaren kunnen genieten van de beweegtuin met ons “Paters Ros” als baken in het geheel.

IDOP Projecten

Afgelopen jaren werden er veel zogenaamde IDOP projecten gerealiseerd. Dat zijn dorpsontwikkelingsplannen, waarbij de provincie Noord-Brabant en de gemeente Bergeijk samen gelden beschikbaar hebben gesteld voor projecten, waarbij de zelfwerkzaamheid van de bewoners met hun dorps- en kernraden versterkt wordt.

In dit kader heeft onze dorpsraad ’t Hof zich actief bezig gehouden met o.a. de herinrichting van straten en wijken. Het centrum ’t Hof is opgeknapt en de Mr. Pankenstraat heringericht en zo goed mogelijk verbeterd  voor de bewoners en gebruikers. Er zijn digitale informatieborden geplaatst bij de toegangswegen naar de kerngebieden van Bergeijk en in het centrum is Wifi aangelegd. Verder is er een beweegtuin met fitnessparcours, jeu de boules banen en een panna kooi met balvangers gerealiseerd op het evenemententerrein in het centrum van het dorp. Ook is er een project “Hobbels en bobbels”om het centrum goed toegankelijk te maken en houden voor ouderen en gehandicapten.

De dorpsraad ’t Hof bestaat uit enthousiaste vrijwilligers uit de gemeente Bergeijk. Zij vormen de schakel tussen de gemeente en zijn inwoners en hebben een sleutelpositie in de communicatie en participatie, waarbij bewoners uitgenodigd worden om mee te denken over verbeterpunten en projecten in Bergeijk. Belangrijk daarbij is het bevorderen van een grotere leefbaarheid, veiligheid, transparantie en laagdrempeligheid tussen de gemeente Bergeijk en de mensen, die er wonen.
De dorpsraad organiseert avonden waar nieuwe ideeën gelanceerd worden en initiatieven van burgers in samenwerking met de gemeente tot ontplooiing kunnen komen en een breed draagvlak hebben.

De wijk Jeruzalem uit de 60-er jaren dankt z’n naam aan de platte danken die de wijk aanvankelijk had. Op initiatief van een klankbordgroep, samengesteld uit bewoners van deze wijk, is men gaan brainstormen over verbeterpunten. Er is een enquete gehouden onder de bewoners en in samenspraak met de gemeente de haalbaarheid onderzocht en een groenvoorzieningenplan gemaakt. Er werden handige oplossingen bedacht, zoals aan één kant van de straat een smallere stoep om zo ruimte te creëren. Zwaar verkeer zal op twee plaatsen geweerd worden door een knip in de weg. De herinrichting van deze wijk is nog in volle gang. Het grootste gedeelte zal in 2013 voltooid worden. Dit alles is mogelijk gemaakt door IDOP projecten.
namens de Dorspraad,

Agaath Bussing

Feestelijke opening Mr. Pankenstraat

Begin 2010 heeft Dorpsraad Bergeijk ’t Hof aandacht gevraagd voor knelpunten in de Mr. Pankenstraat.

In mei van datzelfde jaar is dit project opgenomen in de IDOP plannen. En met succes. Samen met inwoners en ondernemers, verenigd in een klankbordgroep, en ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente is er een totaal ontwerp gerealiseerd. Niet alleen de knelpunten zijn opgelost, maar de gehele openbare ruimte in de Mr. Pankenstraat heeft een metamorfose ondergaan.

Een grote metamorfose, die dan ook behoorlijk wat tijd in beslag nam. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar daarmee zijn we ook ‘toekomstproof’. In een keer hebben we meerdere knelpunten en meer aangepakt. Sinds juli is de weg weer open. Het is dus de hoogste tijd om hier even feestelijk bij stil te staan.

We willen dit graag samen met u, alle betrokkenen en geïnteresseerden, doen op woensdagmiddag 9 oktober 2013. Ontvangst vanaf 16.00 bij cafetaria D’n Bol, waarna omstreeks 16.30 de officiële openingshandeling plaatsvindt. De handeling zal bestaan uit het planten van een forse solitaire struik in het plantsoen ter hoogte van de Kerkstraat.

Daarna sluiten we af met een hapje en een drankje bij cafetaria D’n Bol.